Vad vi har gjort – 2016

 

Verksamhetsberättelse för 2016

För år 2016 har styrelse och arbetsgrupper sett ut enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Arbetsgrupper

Anders Lindh, ordförande

Bryggan vid Sätila Sand – Lage Gunnarsson, Byalagets styrelse

Christer Lundevall, vice ordförande

Ledbrytarna – Rune Davidsson sammankallande

Carina Olander, sekreterare

Torghandel i centrum – Rolf Eriksson, sammankallande

Liselott Jonsson kassör

Kollektivtrafik i Sätila Christer Lundevall

Rolf Eriksson, ledamot

Nationaldagsfirandet – Gill Lagerström Gustafsson (i samarbete)

Gill Lagerström Gustavsson

Sätilas hemsida – Patrik Turebo

Charlotta Olsson

Marknadsföringsgruppen: Carina Olander

Patrik Turebo

Flaggning och miljö – Gill Lagerström Gustafsson

Lage Gunnarsson

Bryggans Vänner – Byalagets styrelse

Bokföringskonsult: Jens Gustafson

Attraktivt Sätila Sand

Revisorer Jan Österström, sammankallande, Magnus Carlsson

 

Revisorssuppleant Ingvar Eriksson

 

Valberedning: Lennart Brunander

 

 

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten, samt ett årsmöte. Styrelsen har under året valt att lägga alla dokument i ”molnet”, vilket innebär att alla styrelsemedlemmar via dator, smartphone eller läsplatta har tillgång till alla dokument som rör byalaget.

Det är byalagets ambition att mycket av det arbete som görs ska ske i arbetsgrupper. Det gör byalaget starkt och dynamiskt. Arbetsgrupperna träffas utan att föra protokoll och uppdaterar styrelsen i hur arbetet utvecklas i gruppen allt eftersom.

 

Verksamhet i arbetsgrupper

Bryggan Sätila sand

En arbetsgrupp för underhåll och reparation av bryggan vid Sätila sand.

Styrelsen och ett antal frivilliga har förutom bryggruppen också arbetat med bryggan. Försäljning av namnplaketter är i full gång för att kunna finansiera en renovering av bryggan, som på vissa ställen är i dåligt skick.

Några akutreparationer gjordes under året men vi planerar för större reparationsarbeten under 2017.

Ett antal frivilliga har också under flera tillfällen arbetat med att rengöra bryggan och hålla borta gräs och mossa.

Brädor och annat material till bryggans renovering har köpts in. Virket är strölagt och sorterat.

Byalaget har ansökt och fått ett reparationsbidrag från Marks kommun.

Ledbrytarna
Arbetar med att utveckla vandringsleder kring Sätila.
En kort summering av årets aktiviteter:

  • Förbättrat märkning av Ramhulta/Årenäs och Kullanäs lederna.
  • Avslutat Lygnerns norra branter. Tryckt upp fler broschyrer.
  • Planering, röjning och markägarkontakter för Strömmaled.
  • Förberett ansökan och fått Leaderbidrag för Strömma, Torrås/Flohult, Kullanäs samt Ramhulta. Bygga spårcentral vid Lygnevi.

QR-kod länk till Sätila.se som ska kunna sättas upp utmed vandringslederna.

Torghandel i centrum
Arbetsgruppen för Torghandel i centrum ordnar fantastiska Torghandelsdagar på Sätilas Säntrumtorg.
Torghandelsgruppen har ordnat fyra torgdagar samt en julmarknad.
Byalaget har ställt ut med en monter på två av torgdagarna samt på julmarknaden. På den första torgdagen, den 7:e maj, delades priset ”Sätila stordåd” ut.

Kollektivtrafik i Sätila
Byalaget har bedrivit ett aktivt arbete med att ifrågasätta och försöka påverka Västtrafik att upprätthålla en god kollektivtrafik för Sätilaborna. Vi har haft kontakt med Marks kommun och Västtrafik angående turerna med buss 300/330.

Nationaldagsfirande
Nationaldagsfirandet sker i samarbete med Sätilas övriga föreningsliv. I nationaldagsfirandet ingår även en ceremoni där nyinflyttade till Sätila hälsas välkomna. Sammankallande för arbetsgruppen alterneras årsvis mellan föreningarna. Den sammankallande föreningen betalar annonsering inför nationaldagsfirandet.
Nationaldagsfirandet 2016 genomfördes med Sätila församling som sammankallande.

www.satila.se
Byalaget driver hemsidan www.satila.seEn Hemside-grupp ansvarar för uppdatering av hemsidan.
Under 2016 har personer i Sätilas olika föreningarna fått möjlighet till utbildning under ett kurstillfälle, för att själva kunna uppdatera kalender och nyheter. Hemsidan har förbättrats rent tekniskt och en del justeringar i innehållet har gjorts.

 

Marknadsföringsgrupp – att synas

Byalagets styrelse har under året haft ambitionen att synas mer för Sätilaborna genom:

Hemsida
Byalaget har sin hemsida som en flik under sätila.se. Där informerar vi om byalagets arbete.

Facebook
Byalaget har en Facebook sida där vi informerar om vårt arbete och om vad som är på gång.
Uppdatering har skett kontinuerligt.

Föreningssidor
Byalaget är med under Markbladets föreningssidor. Här har vi möjlighet att varje vecka kunna informera om byalagets aktiviteter. Vi har vid några tillfällen utnyttjat denna möjlighet.

Torgdagarna
Vi har deltagit med monter på 2 torgdagar och julmarknaden. På julmarknaden informerade vi även om arbetet med kollektivtrafiken. Syftet med vår medverkan har varit att synas för Sätilaborna samt att sälja namnskyltar till förmån för renovering av bryggan.

Sätila Trail
Deltagit på förberedande informationsmöten samt haft en ”monter” på tävlingsdagen den 12 november. Vi ställde ut men en vagn med bryggbrädor där vi sålde namnplaketter och T-shirts. Marknadsföringsgruppen har även tagit fram foldrar för försäljning av namnskyltar, på bryggans plankor.

Flaggning vid rastplatsen
Byalaget har åtagit sig uppdraget att för kommunens räkning hissa flaggor på de tre flaggstänger som finns vid utsiktsplatsen.
Marks gröna flagga hissas under sommarhalvåret och byts vid allmänna flaggdagar till den svenska flaggan.

Miljö
Vi följer miljöarbetet i Marks kommun. Vi deltar bl.a. på Lygnerns vattenråds årsmöte. Under året har ett antal frivilliga också lagt ner många timmar för att snygga upp i Sätila:

Åtgärdande av sly och annat ogräs i Sätila centrum.
Rensning bland kullerstensläggningarna i centrum och därefter besprutning med ogräsättika.
Elva skottkärrelass med ogräs blev det.

Röjning av nedfallna grenar
Ett antal frivilliga har lagt ner uppemot 100 timmar på att röja i Sätila sand området.

Bryggans Vänner
Är en stödgrupp för löpande underhåll av bryggan. Personer kan ekonomiskt stödja bryggans underhåll. Dessa personer kommer få sina namn på en plakett på ett ”sjömärke” på elskåpets dörr. Arbetet med Bryggans vänner har under året varit åsidosatt till förmån till försäljning av namnplaketter på bryggans brädor.

Attraktivt Sätila Sand
Gruppens syfte är att samla föreningar aktiva inom Sätila Sand området, för att diskutera gemensamma ärenden och miljön i och kring Sätila sand. Föreningar är Sätila Sockenallmänning, SSK, Hembygdsföreningen, Sätila båtförening, Sätila sockens byalag.
Gruppen har ej varit aktiv det gångna verksamhetsåret.

 

Byalaget som remissinstans

I flera kommunala ärenden, som rör Sätila, är Sätila Sockens Byalag, en remissinstans. Det innebär att vi har möjlighet att påverka de beslut som tas.

Rätt fart i staden – ett projekt i kommunen för att se över hastigheterna i samhällena. Byalaget skickade in en skrivelse där vi för området Sätila pekade på farliga trafikmiljöer i kombination med höga hastigheter. Läs rapporten här

Översiktsplan för Marks kommun – synpunkter inskickade där vi bl.a. pekade på betydelsen av en bra kollektivtrafik för Sätila, som expansiv ort.

Övrigt

Byalagets pris ”Sätila Stordåd”

Priset delas ut till någon eller några som gjort något speciellt för Sätila.
Priset för år 2015 tilldelades Hasse Ferm. Utdelningen skedde på den första Torghandelsdagen den 7 maj. Positivt var att vi även i år, fick in många nomineringar och att utmärkelsen även uppmärksammades i pressen.

Ordförandemöten.

Ordförandeträffar är möten mellan ordförande i alla föreningar i Sätila. På dessa möten kan man diskutera ärenden gemensamt intresse. Ambitionen är att hålla minst två möten per år.
Under året hölls ett sådant möte i form av ett utbildningstillfälle för hemsidans kalender.

 

Engagemang för samhällets utveckling

VA-ledning med kombinerad GC-väg, sträckning Sätila-Hyssna
Samtal har förts med  LRF avdelning Sätila, om att verka för att VA-ledningen kombineras med en en GC-väg till Almered. Ett möte har hållts med kommun, LRF Sätila och byalaget.

Pumpstation i Blåsås – informerat oss om och gett synpunkter på den planerade pumpstationen vid Blåsås, där kommunen har för avsikt att ha ett breddavlopp ut i Lygnern.

Storbyalagsmöte
Möten som kommunen arrangerar och dit alla byalag i Marks kommun är inbjudna.
Byalaget har varit med på ett storbyalagsmöte under året.

 

Ett stort tack till alla som deltagit i byalagets verksamhet och gjort allt i denna verksamhetsberättelse möjligt.

 

Styrelsen för Sätila Sockens Byalag