Vad byalaget har gjort – 2017

Verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelsen

För år 2017 har styrelse och arbetsgrupper sett ut enligt följande:

 

Ordinarie ledamöter

Arbetsgrupper

Anders Lindh, ordförande

Bryggan vid Sätila Sand – Byalagets styrelse

Christer Lundevall, vice ordförande

Ledbrytarna – Rune Davidsson sammankallande

Carina Olander, sekreterare

Torghandel i centrum – Rolf Eriksson, sammankallande

Charlotta Olsson kassör

Kollektivtrafik i Sätila Christer Lundevall

Rolf Eriksson, ledamot

Nationaldagsfirandet – Lage Gunnarsson

Jan Bengtsson

Sätilas hemsida – Patrik Turebo

Hans-Erik Gustafsson

Marknadsföringsgruppen: Carina Olander

Patrik Turebo

Flaggning och miljö – Lage Gunnarsson

Lage Gunnarsson

Bryggans Vänner – Byalagets styrelse

Bokföringskonsult: Jens Gustafson

Attraktivt Sätila Sand

Revisorer Jan Österström, sammankallande,

 Magnus Carlsson

 

Revisorssuppleant Liselott Jonsson

 

Valberedning: Eva Petersson, Lennart Brunander

 

 

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten, ett öppet möte ang. bryggans framtid, samt ett årsmöte.
Alla mötesprotokoll sparas i ”molnet”, vilket innebär att alla styrelsemedlemmar via dator, smartphone eller läsplatta har tillgång till alla dokument som rör byalaget.

Under året har styrelsen intensifierat sina kontakter med Marks kommun, för att hålla sig väl informerade om planer som rör Sätila.

Styrelsen har under året arbetat med en revidering av stadgarna och bestämt att i samband med detta föreslå årsstämman att acceptera ett namnbyte från Sätila Sockens Byalag till Sätila Byalag.

Verksamhet i arbetsgrupper

Det är byalagets ambition att mycket av det arbete som görs ska ske i arbetsgrupper. Det gör byalaget starkt och dynamiskt. Arbetsgrupperna träffas utan att föra protokoll och uppdaterar styrelsen i hur arbetet utvecklas i gruppen allt eftersom.

 

Bryggan Sätila sand

En arbetsgrupp för underhåll och reparation av bryggan vid Sätila sand.

Försäljning av namnplaketter är i full gång för att kunna finansiera renoveringen av bryggan. Byalaget har fått ett reparationsbidrag från Marks kommun. Kommunen har också ordnat begagnade flytbryggor, för att användas vid reparationsarbetet. Brädor och annat material för etapp 1, till bryggans renovering, har köpts in. Några akutreparationer gjordes under året där den yttersta delen av bryggan och trappan förstärktes. Badstegen som vandaliserats, reparerades. Den stora renoveringen är planerad att starta under våren då vi hoppas vi att brädorna är tillräckligt torra för att behandlas. För tillfället är brädorna sorterade och strölagda för torkning. Byalaget anordnade under året ett välbesökt möte angående bryggans framtid. På mötet fick vi in flera konstruktiva förslag och kontaktuppgifter till personer som är intresserade att hjälpa till. 

 

Ledbrytarna

Arbetar med att utveckla vandringsleder kring Sätila.
En kort summering av årets aktiviteter:
Avslutat Leader-projektet för vandringsled Strömma, Torrås/Flohult, Kullanäs samt Ramhulta.

Ramhulta

 • Förbättrat märkning 
 • Anslagstavla vid Jägmästarvägen samt vid Ramhulta(ännu ej uppsatt)
 • Lejdare på några ställen.
 • Röjt på en del ställen

Kullanäs

 • Lejdare
 • Grusat och dikat ut vid Strandbo
 • Bättre märkning

Strömma

 • Leden ’spårad’ men ej märkt på grund av markägarärenden. Vi hoppas på att ta upp den senare.
 • Flohult/Torrås
 • Flohult är en del av Torråsleden ny-uppmärkt.
 • Torrås är ca 10 km,  Flohult 6,5km.

Spårcentral Lygnevi.

Vid Lygnevi har vi utgångspunkt för samtliga leder. Dessa finns beskrivna på en anslagstavla. Man kan via QR-kod ladda ner leden till telefon/padda. Ledbrytarna har dessutom organiserat provvandringar av några sträckningar.

Torghandel i centrum

Arbetsgruppen för Torghandel i centrum ordnar fantastiska Torghandelsdagar på Sätilas Säntrumtorg.

Torghandelsgruppen har ordnat 4 torgdagar samt en julmarknad. På den första torgdagen, den i maj, delades priset ”Sätila Stordåd” ut. Under årets andra torgdag (juni) invigdes Lygnerns Torg med dess konstnärliga utsmyckning och på den tredje torgdagen (augusti) invigdes bouleplanen på Lygnerns Torg.” Byalaget har ställt ut med en monter på två av torgdagarna. På den första torgdagen, delades priset ”Sätila stordåd” ut. 

Kollektivtrafik i Sätila

Byalaget har bedrivit ett aktivt arbete med att ifrågasätta och försöka påverka Västtrafik att upprätthålla en god kollektivtrafik för Sätilaborna. Vi har haft kontakt med Marks kommun och Västtrafik angående turerna med buss 300/330. Till ett styrelsemöte var Thomas Johansson, kommunalråd Marks kommun, inbjuden för diskussion kring möjligheter med en bra kollektivtrafik.

Nationaldagsfirande

Nationaldagsfirandet sker i samarbete med Sätilas övriga föreningsliv. Sammankallande för arbetsgruppen alterneras årsvis mellan föreningarna. Den sammankallande föreningen betalar annonsering inför nationaldagsfirandet.Det är Sätila Sockens Byalag som står på tur att vara sammankallande inför 2018 års firande.

www.satila.se

Byalaget driver hemsidan www.satila.se.En Hemside-grupp ansvarar för uppdatering av hemsidan.

Hemsidan har förbättrats rent tekniskt och en del justeringar i innehållet har gjorts. Möjlighet finns att via hemsidan ladda ner kartor över Ledbrytarnas vandringsleder till telefon eller surfplatta. Även foldern och rapporten från projektet ‘Lygnerns norra branter kan laddas ner. Under året har flera nya personer fått inloggningar för att kunna uppdatera nyheter och kalender.

 

Marknadsföringsgrupp – att synas

Byalagets styrelse har under året haft ambitionen att synas mer för Sätilaborna genom:

Hemsida

Byalaget har sin hemsida som en flik under sätila.se. Där informerar vi om byalagets arbete. Här finns även verksamhetsberättelsen.

Facebook

Byalaget har en Facebook sida där vi informerar om vårt arbete och om vad som är på gång.

Uppdatering har skett kontinuerligt.

Föreningssidor

Byalaget är med under Markbladets föreningssidor. Här har vi möjlighet att varje vecka kunna informera om byalagets aktiviteter. Vi har försökt att flitigt använda denna möjlighet bl.a för torgdagarna.

Torgdagarna

Vi har deltagit med monter på 2 torgdagar. Syftet med vår medverkan har varit att synas för Sätilaborna samt att sälja namnskyltar till förmån för renovering av bryggan

Sätila Trail

I år hade vi en obemannad monter inne på Lygnevi loge i samband med tävlingen.

 

Flaggning vid rastplatsen

Byalaget har åtagit sig uppdraget att för kommunens räkning hissa flaggor på de tre flaggstänger som finns vid utsiktsplatsen.
Marks gröna flagga hissas under sommarhalvåret och byts vid allmänna flaggdagar till den svenska flaggan.

Miljö

Vi följer miljöarbetet i Marks kommun. Vi deltar bl.a. på Lygnerns vattenråds årsmöte.

Attraktivt Sätila Sand

Gruppens syfte är att samla föreningar aktiva inom Sätila Sand området, för att diskutera gemensamma ärenden och miljön i och kring Sätila sand.
Gruppen har ej varit aktiv det gångna verksamhetsåret.

Byalaget som remissinstans

I flera kommunala ärenden, som rör Sätila, är Sätila Sockens Byalag, en remissinstans. Det innebär att vi har möjlighet att påverka de beslut som tas.

Rätt fart i staden

Ett projekt i kommunen för att se över hastigheterna i samhällena. Byalaget har tidigare (2016) skickat in en skrivelse där vi för området Sätila pekade på farliga trafikmiljöer i kombination med höga hastigheter. I januari 2018 skickade vi in en komplettering avseende busshållplats, Maderna.

 

Övrigt

Byalagets pris ”Sätila Stordåd”

Priset delas ut till någon eller några som gjort något speciellt för Sätila.
Priset för år 2016 tilldelades Lennart Brunander. Utdelningen skedde på den första Torghandelsdagen, den 13 maj. Utmärkelsen uppmärksammades även i pressen.

Ordförandemöten.

Ordförandeträffar är möten mellan ordförande i alla föreningar i Sätila. På dessa möten kan man diskutera ärenden gemensamt intresse. Ambitionen är att hålla minst två möten per år.
Under året hölls inget möte.

Engagemang för samhällets utveckling

VA-ledning med kombinerad GC-väg, sträckning Sätila-Hyssna

Byalaget har varit med att verka för att GC anläggs mellan Sätila-Almered. Byalaget har haft kontakt med kommun och boende i Almered samt med LRF avdelning Sätila. Vi var även med på det informationsmöte som kommunen anordnade. Glädjande är att påverkan från flera håll bidragit till att nu GC-vägen ser ut att bli verklighet.

Byggnation i Sätila

Flera planer för ökad byggnation i Sätila pågår. Styrelsen arbetar aktivt med att inhämta information om byggnationsplaner och när konkreta planer finns, informera Sätilaborna.

Smälteryd

Under året har Marks kommun förvärvat fastigheten Smälteryd (f.d. fångvårdsanstalt). Sätila sockens byalag ingår i den grupp som kommunen satt ihop, för att ha de inledande samtalen kring Smälteryds framtida utveckling.

Pendlingspakering

Marknadsundersökning på nätet där Sätilaborna tillfrågades om behovet av pendlingsplatser i Sätila.

Storbyalagsmöte

Möten som kommunen arrangerar och dit alla byalag i Marks kommun är inbjudna.

Byalaget har varit med på ett storbyalagsmöte under året.

 

 

Ett stort tack till alla som deltagit i byalagets verksamhet och gjort allt i denna verksamhetsberättelse möjligt.

 

Styrelsen för Sätila Sockens Byalag