Byalaget har en specifikt grupp som heter Visionsgruppen. Visionsarbetet ska skapa en beskrivning av hur vi vill Sätila ska vara i framtiden, det är syftet med visionsarbetet. Visionen blir en guide som hjälper oss att fatta beslut som tar oss i den riktningen. Visionsgruppen behöver många fler aktiva deltagare. Har du tankar om framtidens Sätila, och vill jobba för att nå dit då är Visionsgruppen en bra plattform.

Visionsarbetet har två huvudspår. Det är dels utvecklingsprojekt och initiativ som kommer från Sätilaborna, dels arbete med frågor kring vilken stämning, kultur och värderingar vi vill ska prägla Sätila. Detta senare är en svårare, men på lång sikt mycket viktigare uppgift. Byalaget, som representerar hela Sätila, kan agera som katalysator för detta bland annat genom de projekt initieras på siten satila.se. Även små initiativ och aktiviteter kan ge vägledning hur vi konkret kan skapa och leva våra värderingar.

Visionsarbetet i Byalaget bygger bland annat på följande hörnstenar.

Samverkan

Det snabbaste och bästa sättet att ta sig fram i en komplex värld är genom samverkan med andra aktörer. Då delar man på arbetet, fler idéer blir uppmärksammade och gemensamt kan man ställa krav på stöd från tex samhället

Demokrati

Visionsarbetet bygger på en demokratisk princip. Det betyder att allas idéer och förslag ska ges samma chans. Det innebär också att det är majoriteten som fattar beslut och minoriteten verkar för det beslutet. Demokrati innebär även att det ska vara transparent vad som sker i Visionsarbetet, genom pro-aktiv informationsspridning till samtliga intresserade Sätilabor.

Öppenhet

Öppenhet ska råda både internt inom Byalaget, Visionsgruppen och externt.

Involvering

Involvering betyder att Visionsgruppen inom Byalaget ska sträva efter att få så många som möjligt att bidra till gruppens arbete och Sätilas framtid. Ju fler vi kan engagera i olika delar av arbetet, desto bättre. Det blir enklare att tydligt definiera vad ens roll är och vad engagemanget konkret innebär. Inklusive vad som är personens ansvar respektive mandat.

Framtidstro

Det är bra att veta varifrån man kommer, men ännu bättre att veta vart man vill i framtiden. Samtalen i Visionsgruppen och med övriga intressenter, internt i byalaget och externt ska präglas av framtidstro, engagemang samt aktivitet.

Potentiella problem som ett aktivt Visionsarbetet kan minimera

Det är allt för få som engagerar sig

Många föreningar har de senaste 10-15 åren fört en tynande tillvaro. Det beror till stor del på att allt för mycket arbetsuppgifter läggs på allt för få personer.

Det finns en obalans i åldersfördelningen

Den (äldre) aktiva generationen har inte lyckats involvera yngre krafter. Kanske beroende på formerna för arbetet men lika ofta till följd av att blicken varit riktad bakåt allt för mycket och de initiativ som tagits inte attraherat yngre.

Valet mellan: utveckling-stagnation-avveckling

Man brukar säga att det finns två vägar framåt: Utveckling eller Avveckling.

Stagnation är ofta ett förstadium till Avveckling. Visionsgruppen vill med sitt sätt att arbeta och de projekt man initierar samt de samarbeten man startar verka för Utveckling av Sätila.

Uppenbara Nya möjligheter

Viktigt att rikta fokus mot framtiden och koordinera initiativ

I Sätila sker det ganska mycket aktiviteter. En aspekt som visionsgruppen ska beakta i sitt arbete är att så långt det går koordinera de många initiativen och aktiviteterna. Då används våra resurser på mest effektiva sätt och vi kan dra nytta av varandras kontaktnät, kompetenser och inte minst tankar och idéer om framtiden. Siten satila.se är ett sätt att göra detta.

Visionsgruppen ett paraply för olika projekt

Visionsgruppen kan (på sikt) bli något av ett paraply för både grupper inom byalaget men även koordinera med andra föreningar och initiativ som tas på orten. Detta ställer stora krav på en väl fungerande kommunikation varför visionsgruppen bör ha bra resurser för just detta.

Bibehållen samhälls-service

Med ett fokuserat och förankrat visionsarbete kommer framtidstron att växa sig stark på orten, vilket i sin tur borgar för att både behålla och utveckla den lokala samhällsservicen.

Ett ökat fokus på hållbarhet-miljö

Visionsgruppen kan inte gå förbi hållbarhetsaspekterna. Utan att tänka på nästa och näst-nästa generation kommer inte gruppens arbete att vara framgångsrikt. Detta gäller både den övergripande planen (visionen) men lika mycket de enskilda projekten och hur de designas och utförs. Att göra hållbarhet/klimat/miljö till bärande pelare i gruppens arbete kan vara en god strategi

För våra barn och ungdomar

Det är lätt att män/kvinnor i åldern 50-75 fattar beslut enbart utifrån sina erfarenheter och preferenser. Vi ser att visionsgruppen ska ha som ytterligare en bärande pelare att alltid ta med barns – och ungas perspektiv. Detta ska ske så tidigt som möjligt i processen och vara på riktigt.

Categories: Projekt

0 Inlägg

Skriv gärna ett inlägg!

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *